Για να εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στο site, συμφωνείτε στην χρήση αυτών. Τι είναι τα cookies;
Mutual Small Hotels Insurance

Ασφαλιστικά Προγράμματα που απευθύνονται σε μικρο-μεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ασφαλιζόμενης αξίας έως 1.000.000€


Ή καλέστε μας στο 210-6534544

Mutual Hotel Gold

Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε δυο ενότητες, την ενότητα των Βασικών Καλύψεων και την ενότητα των Προαιρετικών Καλύψεων, καλύψεων δηλαδή από τις οποίες ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας μπορεί να επιλέξει εκείνες οι οποίες ικανοποιούν τις ανάγκες του τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Βασικές Καλύψεις


Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη, Καπνός

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προέλθουν από:


Διασάλευση/ Διατάραξη Δημόσιας Τάξης, Κακόβουλες Ενέργειες, Τρομοκρατικές Ενέργειες

Καλύπτονται οι ζημιές που προκαλούνται και οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, σε:


Φυσικά φαινόμενα

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν και οφείλονται άμεσα σε:


Κλοπή / Ληστεία

Καλύπτεται η απώλεια ή η ζημιά που θα προκληθεί στα ασφαλισμένα αντικείμενα (οικοδομής ή περιεχομένου) και οφείλεται στην κλοπή με διάρρηξη / ληστεία ή στην προσπάθεια για κλοπή.

Για κάθε ζημιά που θα προέλθει από κλοπή / ληστεία ορίζεται απαλλαγή ίση με το 5% της ζημιάς με ελάχιστο ποσό 450,00 €.

Σε περίπτωση κάλυψης μόνο περιεχομένου, αποζημιώνονται ζημιές στην οικοδομή έως του ποσού των 3.000,00 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος, χωρίς να υπολογίζεται η απαλλαγή.

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν από:


Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ­ Συσκευές

Καλύπτεται ζημιά έως του ποσού των 1.500,00 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος, που θα προκληθεί στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή συσκευές από ηλεκτρική ή ηλεκτρονική (όχι όμως μηχανική ή άλλη) βλάβη που λειτουργούν με ηλεκτρισμό και οφείλεται σε υπέρβαση ταχύτητας, υπέρταση, βραχυκύκλωμα, θέρμανση, σχηματισμό τόξου και διαφυγή.


Απώλεια Ενοικίων

Απώλεια των ενοικίων έως 15.000,00 € και για μέγιστο διάστημα 6 μήνες, που θα εισέπραττε σαν μίσθωμα ο ασφαλισμένος, (προκειμένου για ιδιοκτήτη), σε περίπτωση που η ασφαλισμένη οικοδομή καταστεί μη λειτουργική.


Αντικείμενα εκτός της Οικοδομής

Το ασφαλιστήριο καλύπτει επιπλέον και τις ζημιές που θα προκληθούν σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο:

Για τα αντικείμενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο εξαιρούνται οι κίνδυνοι από αέρα, βροχή, χαλάζι, παγετό, χιόνι, πλημμύρα, σκόνη και κλοπή χωρίς ίχνη διάρρηξης.


Πρόσθετες Δαπάνες ως Επακόλουθο Υλικής Ζημιάς

Σε περίπτωση επέλευσης ενός ή περισσοτέρων από τους ασφαλισμένους κινδύνους, καλύπτονται:

Καλύπτονται απώλειες ή ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια προσωρινής μεταστέγασης του περιεχομένου σε άλλη οικοδομή, έως του ποσού των 15.000,00 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος.


Αστική Ευθύνη

Ορίζεται απαλλαγή το 5% της ζημιάς με ελάχιστο ποσό 200,00 € ανά απαίτηση.


Κάλυψη Χρημάτων

Καλύπτονται απώλειες ή ζημιές σε χρήματα μετρητά, επιταγές, γραμμάτια, αντίγραφα πώλησης μέσω πιστωτικών καρτών:

Όριο για την κάλυψη χρημάτων 5.000,00 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος, για ζημιές στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και 5.000,00 € για ζημιά κατά τη μεταφορά τους.


Ημερήσιο Επίδομα Λόγω Διακοπής Εργασιών

Καταβάλλεται ημερήσιο επίδομα 150,00 € για κάθε ημέρα διακοπής εργασιών, με μέγιστο διάστημα 6 μήνες από την ημέρα επέλευσης της ζημιάς που θα θέσει την επιχείρηση εκτός λειτουργίας.


Δαπάνη Μελετών και Έκδοσης Αδειών

Καλύπτονται τα έξοδα έκδοσης αδειών οικοδόμησης και οι αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών λόγω ζημιών στην οικοδομή οι οποίες προκλήθηκαν από ασφαλισμένο κίνδυνο.


Δαπάνη παροχής πρώτων βοηθειών σε επισκέπτες ­πελάτες

Καλύπτεται η δαπάνη που θα πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος για την παροχή πρώτων βοηθειών, σε επισκέπτες ή πελάτες, εξαιτίας ατυχήματος που θα συμβεί εντός του χώρου της ασφαλισμένης επιχείρησης.

Όριο κάλυψης 300€ για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος


Αναπροσαρμογή Ασφαλισμένου Κεφαλαίου Λόγω Αύξησης Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Προβλέπεται αυτόματη αναπροσαρμογή των ασφαλισμένων κεφαλαίων για την προστασία του ασφαλισμένου από τον πληθωρισμό.


Προστασία υπασφάλισης

Μη εφαρμογή του όρου υπασφάλισης σε περίπτωση που η αξία κτιρίου ή περιεχομένου, σε περίπτωση ζημιάς υπερβαίνει την ασφαλισμένη αξία έως 10% και οφείλεται σε αύξηση των αξιών εντός της τρέχουσας ασφαλιστικής περιόδου.


Νεοαποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία

Μη εφαρμογή του όρου υπασφάλισης σε περίπτωση που η αξία των παγίων και των βελτιώσεων υπερβαίνει έως 10% το ασφαλισμένο τους κεφάλαιο και με ανώτατο όριο αποζημίωσης 10.000,00 € για κάθε ζημιά και συνολικά ανά ασφαλιστικό έτος.


Προαιρετικές Καλύψεις


Σεισμός

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στα ασφαλισμένα αντικείμενα (οικοδομής και περιεχομένου) και οφείλονται άμεσα σε σεισμό ή / και πυρκαγιά ή / και παλιρροϊκά κύματα σαν επακόλουθο του σεισμού (tsunami), για οικοδομές με έκδοση αδείας μετά το 1960.

Για κάθε ζημιά ισχύει απαλλαγή 2% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου (οικοδομής ή/και περιεχομένου) με ελάχιστο ποσό 1.000,00 €.


Καθίζηση/ Ολίσθηση

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στα ασφαλισμένα αντικείμενα (οικοδομής και περιεχομένου) που προέρχονται άμεσα από αιφνίδια καθίζηση, ολίσθηση ή ύψωση του εδάφους στο οποίο βρίσκονται τα αντικείμενα αυτά, για οικοδομές με έκδοση αδείας μετά το 1960.

Για κάθε ζημιά ισχύει απαλλαγή 2% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου της (οικοδομής ή/και περιεχομένου) με ελάχιστο ποσό 1.000,00 €.


Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός

Καλύπτεται ζημιά από κάθε κίνδυνο στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό αξίας 15.000,00 € της ασφαλισμένης επιχείρησης.

Ορίζεται απαλλαγή για κάθε ζημία 150,00 €.


Ασφάλιση Προσωπικού

Το ασφαλιστήριο καλύπτει το προσωπικό της επιχείρησης για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν εντός ή εκτός της επιχείρησης. Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι είναι:


Φωτοβολταϊκό Σύστημα

Καλύπτεται το φωτοβολταϊκό σύστημα από κάθε κατονομαζόμενο κίνδυνο που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.


Απώλεια Εισοδήματος Λόγω Διακοπής Παροχής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκό Σύστημα

Σε περίπτωση διακοπής παροχής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα εξαιτίας κατονομαζόμενου κινδύνου που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, καταβάλλεται το ποσό της απώλειας έως 300,00 € για κάθε μήνα και για διάστημα έως 3 μήνες και με ανώτατο όριο καταβολής 900,00 € ανά ζημιά και συνολικά στο έτος.


Απώλεια Ενοικίων σε Περίπτωση Ολικής Καταστροφής

Σε περίπτωση ολικής καταστροφής της ασφαλισμένης οικοδομής, εξαιτίας καλυπτόμενου κινδύνου, καταβάλλεται η απώλεια ενοικίων, όπως προκύπτει από νόμιμα θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης για διάστημα έως 12 μήνες και με ανώτατο όριο το ποσό 15.000,00 €.

Βάση Αποτίμησης σε περίπτωση ζημιάς:

Οικοδομή ή / και Βελτιώσεις:
Αξία αντικατάστασης καινούργιου
Πάγιο Περιεχόμενο­ Εξοπλισμός:
Αξία αντικατάστασης καινούργιου
Εμπορεύματα και Υλικά Συσκευασίας:
Αξία κόστους αγοράς (τιμολογίου)

 

Η προς ασφάλιση επιχείρηση πρέπει να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας, τα απαιτούμενα μέσα πυροπροστασίας καθώς και κλειδαριές ασφαλείας, ρολά ασφαλείας ή / και συναγερμό.


Σημείωση

Το παρόν αποτελεί συνοπτική παρουσίαση παροχών και όχι Ασφαλιστήριο. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την ασφαλιστική εταιρία GENERALI HELLAS A.E.A.Z..

Για τους Όρους του Προγράμματος πατήστε εδώ.